خریدار کلیه به یک کلیه با گروه خونیA نیازمندیم اهدا کننده با ا

خریدار کلیه با گروه خونی A از اردبیل

به یک کلیه با گروه خونیA+نیازمندیم اهدا کننده با ا

اهدا کننده واقعی تماس بگیرد
شماره تماس یک : 09143579499 شماره تماس دو : 09051082728

شما هم می توانید آگهی ویژه در سایت ثبت کنید . برای مشاهده شرایط و تعرفه کلیک کنید

ورود خریداران فروشندگان