• محمد آرمان پور خریدار کلیه O
  • متولد 1353 از استان کرمان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خریدار کلیه گروه o مثبت از مرد به شرط داشتن آزمایشات hla و حداکثر سن سی و پنج سال هستم
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه