• کریم پور معصومه خریدار کلیه A
  • متولد 1383 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات ترجیحا بین بیست و پنج سال تا سی ونه سال
    لطفاً در صورت دارا بودن آزمایش HLA زنگ بزنیدفقط آقا لطفاً

    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه