• محمد رضائی خریدار کلیه A
  • متولد 1345 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات سلام نیازمند کلیه با گروه خونی A وO مثبت و منفی هستم لطفا فرشنده واقعی آزمایشات خود را برایم بفرستید ساکن تهرانم قیمت رو با آزمایش بفرستید
    ممنون

    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه