• رضا حاجی زاده فروشنده کلیه O
 • متولد 1379 از استان خوزستان
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات سلام
  کلیه فروش فوری
  پول لازمم
  صفر نهصدو سی و شش چهارصدوهفتادوشش هشتادوهشت بیست و چهار

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه