• سولماز سلمانی فروشنده کلیه A
  • متولد 1365 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات فوری فوری خیلی پول لازمم فروشنده کلیه A+با قیمت صد و پنجاه میلیون..با خریدار واقعی کنار میام آزمایش hla انجام شده در آزمایشگاه یکتا.شماره تماس صفرنهصدو هیجده چهارصدوهفتاد و یک بیست و چهار هشتاد و سه.
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه