• علی خریدار کلیه A
 • متولد 1345 از استان تهران
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات خریدار کلیه با گروه خونی A هستم
  ترجیحا مرد و سن زیر سیو شش سال
  گروه خونی های Aمثبت، Aمنفی ،o مثبت و o منفی هم امکان اهدا وجود دارد
  عمل اصفهان انجام میشود
  اگر کسی آزمایش HLA داره واتساپ یا ایتا یا سروش به شماره زیر ارسال کنه

  دیگر گزینه ها
  آگهی های خریدار کلیه