• 09187500785 فروشنده کلیه O
  • متولد 1365 از استان کرمانشاه
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات فوری،فوری،فوری
    آزمایش HLA انجام شده،قد صدوهشتاد ودو،وزن هشتادوپنج،قیمت دویست وپنجاه سالم وحتی سیگاری هم نیستم چه برسه به بقیه دودها،هرکجا هم باش میام،قبل از تماس هم یه اس بدید ک برا کلیه هست یا در واتساپ ،نهصدوهیجده،هفت هزاروپانصد،هفتصدوهشتادوپنج.

    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه