• محمد امام وردی خریدار کلیه O
 • متولد 1351 از استان خراسان رضوی
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات با سلام .خریدار کلیه با گروه خونی o+ ترجیحا فروشنده محترم از خراسان رضوی بوده و حتما آزمایش اچ ال ای داشته باشن.
  در واتساپ به شماره صفر نهصد وسی ، چهارصد و هشتاد ونه ، بیست سی و شش . ارسال کنن تا با ازمایشات من مقایسه شده اگه مچ بود باهم به توافق برسیم
  .سپاس

  دیگر گزینه ها
  آگهی های خریدار کلیه