• علی قباد فروشنده کلیه A
 • متولد 1358 از استان تهران
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات بنده ساکن تهران هستم گروه خونی Aمثبت وکلیه هام سالم هیچ مریضی قبلی نداشتم وندارم وقسمتی از کبد هم میفروشم آزمایشhlaوسونوگرافی دارم هرکسی خواست میفرستم قیمت هم سیصدمیلیون تومن لطفا پیام بدید ممنون تلفن بنده
  (صفر نهصدوشانزده پانصدوچهل و پنج صفرهفصدوده )
  تاریخ اگهی//(خرداد هزارو چهارصدویک هستش وتا آگهی هست هنوز فروخته نشده است.

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه