• فتحی خریدار کلیه O+
  • متولد 1345 از استان ایلام
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خریدارفوری گروه خونیo+ تمام ازمایشات وازمایشhla روانجام داده باشه
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه