فروشنده B از تهران

فروشنده کلیه با گروه خونی B از تهران

Milad متولد 1379 : باسلام
سن **
خانم
متاهل
آزمایش HLAانجام شده
سونو گرافی انجام شده
آزمایشات عمومی همگی انجام شده وسالم میباشد
گروه خونی b+
برای مشاهده شماره وارد شوید

آگهی های ویژه


ورود خریداران فروشندگان