خریدار B- از خراسان رضوی

خریدار کلیه با گروه خونی B- از خراسان رضوی

ملک متولد 1371 : خریدار کلیه با گروه خونی B از هر جای ایران با قیمت خیلی خوب
فقط اگه آزمایش ebv تون منفیه و کسانی که ازمایش hla انجام دادن در تلگرام ارسال کنن اگر ازمایش ندارین یا ebv تون مثبته تماس نگیرین فقط و فقط اگه آزمایش دارین تماس بگیرین
برای هماهنگی با * نهصَد و سی و شیش بیْست و سه شَصت پَنج صَد و شَصت و پَنج تماس بگیرین یا پیامک بدین
اگر آزمایش HLA ندارین تماس نگیرید و وقت هم دیگه نگیریم
نهصَددو سی و شیش بییست و سه شصصت پَننج صَدد و شَصصت و پَننج
برای مشاهده شماره وارد شوید

آگهی های ویژه


ورود خریداران فروشندگان