• خریدار کلیه خریدار کلیه A
  • متولد 1369 از استان آذربایجان شرقی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات لطفا افرادی که دارای آزمایش hla و تمامی آزمایش های مربوط به کلیه هستند پیام دهند
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه