خریدار O از تهران

خریدار کلیه با گروه خونی O از تهران

سی متولد 1367 : ازمایش اچ الی دارید بفرستید داخل واتساپ Aمثبت و Bمثبت *مثبت بفرستید داخل واتساپ بفرستید
برای مشاهده شماره وارد شوید
ورود خریداران فروشندگان