خریدار O از آذربایجان شرقی

خریدار کلیه با گروه خونی O از آذربایجان شرقی

علیرضامصطفی پور متولد 1347 : خریدارکلیه o+ هستم فوریه فوری نیازدارم .فروشندگان واقعی کلیه آزمایش Hla رابه همین * ارسال کنید.
برای مشاهده شماره وارد شوید
ورود خریداران فروشندگان