• حمید رضا غلامی خریدار کلیه O
  • متولد 1374 از استان فارس
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات فروشنده لطفاً زیر سی پنج سال باشند و آزمایش HLA حتما داشته باشند
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه