• سید خریدار کلیه O
  • متولد 1367 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات ازمایش اچ الی دارید بفرستید داخل واتساپ Aمثبت و Bمثبت مثبت بفرستید داخل روبیکا بفرستید
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه