• عرفان خریدار کلیه A+
  • متولد 1371 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات سلام کسی خواست تماس بگیره حتما ازمایش اچ الی داشته باشید بفرستید برام بفرسته واتساپ مثبت یا Bمثبت داشتید بفرستید
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه