• جوادخطير خریدار کلیه O
 • متولد 1363 از استان مازندران
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات لطفا اگهیو کاملا بخونید ، بعد تماس بگیرید خریدار فوری کلیه +o با قیمتی معقول ، حتما این ازمایشهایی که میزارم را داشته باشن ازمایشها : Blood group , cbc , creatinine , urea , urine analysis , HIV ab , HBs Ag , HBc Ab , HCV
  سونوگرافی از کلیه ها هر ازمایشگاه باشد ، و ازمایش اچ ال ا (...... hla pcr typing ) حتما حتما از ازمایشگاه یکتا تهران داشته باشن ، محل پیوند تهران . حتما رضایت پدر یا همسر باشد
  kharidkolye : instagram@
  سن : بیست تا سی و پنج سال ، قیمت تا صدو نود

  دیگر گزینه ها
  آگهی های خریدار کلیه