• جوادخطير خریدار کلیه O
 • متولد 1363 از استان مازندران
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات خریدار فوری کلیه +o , حتما این ازمایشهایی که میزارم را داشته باشین ، ازمایشها : Blood group , cbc , creatinine , urea , urine analysis , HIV ab , HBs Ag , HBc Ab , HCV
  سونوگرافی از کلیه ها ، هر ازمایشگاه باشد ، و ازمایش اچ ال ا (...... hla pcr typing ) حتما حتما از ازمایشگاه یکتا تهران داشته باشین ، محل پیوند تهران . حتما رضایت پدر یا همسر باشد
  سن : بیست تا سی و پنج سال ،

  دیگر گزینه ها
  آگهی های خریدار کلیه